top of page
Una Collective -Black BG-01.png

Je privacy is belangrijk

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de internetsite www.unacollective.com samen met alle gerelateerde websites, netwerken en andere diensten die worden aangeboden door Una Collective BV, hierna Una Collective, wij of ons. Deze specifieke site wordt beheerd en onderhouden door de Una Collective-entiteit waarnaar op deze website wordt verwezen. Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. Het meest actuele Privacy Statement is gepubliceerd op onze website.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 december 2021. 

PRIVACYBELEID UNA COLLECTIVE

Una Collective (Una Collective B.V.) is de Nederlandse organisatie die werkt onder de geregistreerde merknaam van Una Collective B.V.  

Una Collective heeft als doel organisaties te helpen in hun ontwikkeling naar divers en inclusief werkgeverschap. Om organisaties te helpen in hun ontwikkeling maken we onder andere gebruik van inzichten die we verkrijgen middels een medewerkersonderzoek. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking door Una Collective van alle persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en zakenpartners, en andere personen. Deze Privacyverklaring gaat niet in op de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers in het kader van hun arbeidsrelatie met Una Collective.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN VAN UW GEGEVENS?

Una Collective en/of haar groepsmaatschappijen zijn de verwerkingsverantwoordelijken van de verwerking van alle persoonsgegevens die vallen onder de reikwijdte van deze Privacyverklaring. In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens door Una Collective worden verwerkt en met welk doel, en aan welke personen of entiteiten de gegevens worden of kunnen worden verstrekt. Una Collective kan uw gegevens delen met derden (zie sectie Cookies)

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Deel 1: PERSOONSGEGEVENS IN RELATIE TOT WEBSITES, NIEUWSBRIEVEN EN AAN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

 • Om onze diensten aan u te leveren, waaronder communicatie over uw gebruik van onze websites, het downloaden van informatie, het beantwoorden van uw vragen, het oplossen van problemen, contact met u opnemen op sociale media en voor andere klantenservicedoeleinden;

 • Om beter te begrijpen hoe u onze websites bezoekt en gebruikt, zowel op geaggregeerde als op individuele gebruikersbasis, op afzonderlijke webpagina's en over deze pagina's om onze websites te verbeteren en te reageren op de wensen en voorkeuren van gebruikers, en voor andere onderzoeks- en analytische doeleinden;

 • Om te voldoen aan de wet kan Una Collective uw gegevens verwerken en uw gegevens doorgeven aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer fiscale of zakelijke verplichtingen van toepassing zijn;

 • Voor marketing- en promotiedoeleinden, waaronder bijvoorbeeld om u nieuws en nieuwsbrieven, promoties te sturen of om anderszins contact met u op te nemen over projecten, kansen of informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn, op voorwaarde dat u ervoor heeft gekozen om dergelijke berichten van ons te ontvangen;

 • Enquêtes en vragenlijsten beheren:  f of de beoordeling en acceptatie van een klant, leverancier of zakenpartner of andere administratieve  doeleinden zoals due diligence en screening aan de hand van openbaar beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of wetshandhavingsinstanties;

 • Voor administratieve doeleinden zoals het versturen van rapporten, facturen en het doen van betalingen, het bezorgen of ontvangen  en het beheren van onze of uw producten of diensten, en om onze overeenkomst verder uit te voeren, inclusief voor het leveren van klantenservice;

 • Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer in de prestaties en organisatie van ons bedrijf, zoals algemeen beheer, orderbeheer en intern beheer;

 • Voor audits en onderzoeken, om bedrijfscontroles te implementeren en om klanten-, leveranciers- en zakenpartnergidsen te beheren en te gebruiken;

 • Voor financiële en boekhoudkundige, archiverings- en verzekeringsdoeleinden, juridische en zakelijke advisering en in het kader van geschillenbeslechting;

 • Voor organisatieanalyse en -ontwikkeling, het maken van managementrapportages en het analyseren van de activiteiten van Una Collective;

 • Om de naleving van het beleid en de regelgeving van Una Collective, zoals de Gedragscode, te controleren. Tijdens monitoringactiviteiten kunnen uw gegevens worden ingezien en bekeken.

 

Verzamelde persoonsgegevens:

Naam, gebruikersnaam, contactgegevens, e-mailadres, organisatie, functie, correspondentie, communicatiekanaal dat u heeft gekozen om met ons in contact te komen en andere persoonlijke gegevens die u in uw bericht verstrekt;

 

E-mailadres, naam, correspondentie met ons, IP-adres, bezochte pagina's op onze websites, klik- en surfgedrag, duur van sessies, bezorging van nieuwsbrieven, etc;

 

Adres, e-mailadres, naam, betalingsgegevens, betalingsgeschiedenis, KvK- en btw-gegevens en belastinggegevens;

 

Naam, contactgegevens, correspondentie en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw feedback te krijgen.

 

OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Una Collective verwerkt alleen gegevens indien en voor zover ten minste één van de volgende situaties van toepassing is:

 

 • je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een overeenkomst aan te gaan;

 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;

 • verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of de belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang;

 • verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

 

 

HOE LANG BEWAART UNA COLLECTIVE UW GEGEVENS?

 

Una Collective bewaart uw gegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor historische, statistische of onderzoeksdoeleinden, of totdat ze niet langer bewaard hoeven te worden voor eventuele toekomstige juridische claims.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Medewerkers van Una Collective hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat nodig is om het toepasselijke doel te dienen en om hun werk uit te voeren.

 

De volgende derden hebben, indien relevant, toegang tot uw gegevens voor de levering van hun producten of diensten aan Una Collective:

 • Banken

 • Verzekeringsmaatschappijen

 • IT-leveranciers

 • accountants

 

 

Wanneer derden toegang krijgen tot uw gegevens, zal Una Collective de nodige contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is. De derde partijen zullen uw gegevens alleen verwerken volgens de toepasselijke wetgeving.

 

Als uw gegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zal Una Collective maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van EU-model contractbepalingen met deze derden .

 

In andere gevallen zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Wanneer een derde uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van Una Collective verwerkt, treedt deze op als gegevensverwerker. Met een dergelijke gegevensverwerker komen wij overeen voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze overeenkomst nemen we verplichtingen op om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend door de gegevensverwerker worden verwerkt om diensten aan ons te verlenen.

DEEL 2: DEELNAME AAN EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK VAN UNA COLLECTIVE

Una Collective biedt als één van haar producten voor organisaties een kwantitatief onderzoek aan. Indien een zo’n onderzoek plaatsvindt, gebeurt dat in opdracht van de opdrachtgever, de betreffende deelnemende organisatie. Una Collective treedt in dat geval namens de organisatie op als verwerker en de betreffende organisatie als verwerkers verantwoordelijke. Voor inzicht in de specifiek geldende afspraken welke jouw organisatie heeft met Una Collective verwijzen wij graag naar de eigen organisatie.

Deelname aan een kwantitatief onderzoek is te allen tijde vrijwillig. Een medewerker kan onder geen beding verplicht worden deel te nemen aan een dergelijk onderzoek. Deelname heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de betreffende organisatie. Hierbij geldt in zijn algemeenheid des te hoger het aantal deelnemers aan een onderzoek, des te representatiever de resultaten en dus des te waardevoller deze zullen zijn voor jouw organisatie.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In zijn algemeenheid kan Una Collective aangeven dat in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens over het algemeen verwerkt worden:

• Naam medewerker

• Email-adres medewerker

Deze gegevens worden gebruikt om het medewerkersonderzoek te kunnen vormgeven, te kunnen verspreiden binnen jouw organisatie en de resultaten te kunnen verzamelen en verwerken tot een geanonimiseerde rapportage welke de organisatie kan gebruiken voor haar interne ontwikkeling.

Na verwerking tot een definitieve rapportage zal Una Collective bovengenoemde persoonsgegevens binnen 1 jaar geheel verwijderen. En onder geen beding zal Una Collective deze persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan hier genoemd.

Binnen het medewerkersonderzoek wordt aan de deelnemer een aantal vragen gesteld welke persoonsgegevens kunnen bevatten. De volgende vragen kunnen worden beantwoord bij deelname aan het onderzoek:

• Geslacht

• Leeftijdscategorie

• Lengte dienstverband

• Type dienstverband

• Hiërarchische positie

• Belangrijkste motivator voor werk

Voor al deze vragen geldt dat ze multiplechoice zijn en een 'geen antwoord' optie hebben. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden wel deel te nemen aan het medewerkersonderzoek, maar geen aanvullende persoonsgegevens via het onderzoek aan Una Collective te verspreiden.

Het onderzoek bevat twee open vragen. De antwoorden die gegeven worden op de open vragen worden letterlijk overgenomen in de (groeps)rapportage. Hierbij is niet te zien wie welke opmerking heeft gemaakt, tenzij de respondent zelf een naam of andere beschrijvingen noemt die terug te leiden zijn naar de respondent. De inhoud van de opmerking wordt namelijk woord voor woord overgenomen om recht te doen aan de mening van de respondent.

DOELEINDEN
 

Una Collective verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

• Inzicht in de cultuurbeleving van de medewerkers in jouw organisatie.

• Inzicht in de status van protocollen en beleid door de werkgever.

• Opstellen van trend analyse, rapporten en whitepapers over de ontwikkeling van diversiteit en inclusiviteit onder werkgevend Nederland.

ANONIMITEIT
 

Una Collective garandeert de anonimiteit van elke individuele respondent van een digitaal onderzoek. Daarvoor hanteert Una Collective de volgende gedragsregels:

• Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien maximaal binnen een jaar vernietigd;

• Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd;

• Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift;

• Una Collective zal uitsplitsing naar verschillende onderzoeksgroepen alleen toepassen indien een onderzoeksgroep tenminste vijf respondenten bevat. Wanneer een groep kleiner is dan de afgesproken minimale groepsgrootte rapporteren wij nooit gemiddelde resultaten voor deze groep. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

 

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

 

Una Collective heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Una Collective heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking. Voorbeelden zijn beleid, opleiding van personeel en veiligheidscontroles.

 

COOKIESBELEID

We verzamelen ook informatie door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen, bijvoorbeeld hoe u op onze site bent gekomen, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie voor u van belang was.

Una Collective bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk. We gebruiken sessiecookies en permanente cookies:

 

 • Een sessiecookie kan het gebruik bijhouden, zoals de webpagina's die u bezoekt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.

 • Een permanente cookie stelt de Website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen.

 

Una Collective slaat cookies op die essentieel zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Website. Bijvoorbeeld cookies die het inloggen op met een wachtwoord beveiligde pagina's op de website van Una Collective ondersteunen. Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies helemaal worden geweigerd. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet meer van alle functionaliteiten van de Website gebruik kunt maken.

Niet-strikt noodzakelijke cookies

Alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven, plaatst Una Collective cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Website. Door middel van dergelijke niet-strikt noodzakelijke cookies verzamelen we informatie over uw gebruik van de Website en onthouden we uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn welke pagina's worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies willen we de gebruikerservaring van onze Website verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, worden deze cookies geblokkeerd.

 

Zie hieronder een overzicht van de niet strikt noodzakelijke cookies die Una Collective gebruikt.
 

 • Cookies

 • Google Tag Manager en Analytics

 • LinkedIn Insight-tag

 

Type

 • Derde partij

 

Doel

 • Gebruikt om website gebruik te analyseren en de belangrijkste bronnen van verkeer naar ons domein te volgen.

 • Gebruikt om website gebruik te analyseren en feedback van gebruikers te verzamelen.

 • Gebruikt om de prestaties van advertenties op sociale media te targetten en bij te houden.

 

Alleen als u vooraf toestemming heeft gegeven, maakt Una Collective gebruik van cookies van derden. Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, worden deze cookies geblokkeerd.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Website door Gebruikers te analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om Una Collective inzicht te geven in de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken. Google mag deze gegevens alleen aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Meer informatie over Google Analytics vind je hier.

De LinkedIn Insight Tag is een product van LinkedIn Corporation (LinkedIn). LinkedIn gebruikt cookies om Una Collective-gebruikers gerichte advertenties te bieden en geaggregeerde statistische gegevens om Una Collective inzicht te geven in de manier waarop Gebruikers de Website gebruiken na advertenties. Meer informatie over het gegevens- en privacybeleid van LinkedIn vindt u hier .

INZAGE, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN JOUW GEGEVENS

Voor vragen over welke gegevens Una Collective van jou heeft, voor wijziging of verwijdering van jouw gegevens of als je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw gegevens kan je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

 

Telefonisch: 06 48 11 64 46

E-mail: info@unacollective.com

UW PERSOONLIJKE INFORMATIERECHTEN

We kunnen uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zo lang als nodig is om u diensten te verlenen, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. In bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te bewaren of moeten we uw gegevens bewaren om een dienst te kunnen blijven verlenen. Volgens de AVG hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens.

Una Collective erkent dat u het recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens. Op verzoek zal Una Collective u informatie verstrekken over de vraag of wij uw persoonlijke gegevens bewaren. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen via info@unacollective.com . We zullen binnen een redelijke termijn volgens de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren. Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens bewaren en hergebruiken voor hun eigen doel.

Una Collective erkent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te corrigeren. U kunt uw gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, contact en andere informatie wijzigen door contact met ons op te nemen. Uw eerdere bijdragen worden gekoppeld aan de bijgewerkte informatie. U kunt uw profielinformatie en voorkeuren op elk moment bijwerken of corrigeren op het Platform of door ons te e-mailen op info@unacollective.com .

Una Collective erkent dat u het recht hebt om inhoud of informatie die zij openbaar op het Platform hebben geplaatst, te verwijderen of te laten verwijderen. Als u wilt dat wij uw account record in ons systeem verwijderen, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via info@unacollective.com met een verzoek om uw account te verwijderen, uw naam op te geven en "Mijn account verwijderen" in te voeren in de onderwerpregel. We zullen commercieel redelijke inspanningen doen om uw verzoek te honoreren. We hebben geen controle over derden (bijv. andere gebruikers) die deze informatie mogelijk hebben gekopieerd of opnieuw geplaatst. Als u persoonlijke gegevens hebt opgenomen in online forumberichten of in informatie of communicatie die wordt gedeeld met andere gebruikers, kunt u deze informatie mogelijk niet bijwerken, corrigeren of verwijderen van het platform.

Una Collective erkent dat u het recht heeft om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. U kunt natuurlijk weigeren om persoonlijke gegevens met het platform te delen, in welk geval het platform u niet in staat zal zijn om u enkele van de functies en functionaliteit te bieden die op Una Collective te vinden zijn. Bij afwezigheid van persoonlijke gegevens kunt u bijvoorbeeld geen Idee of Opmerking plaatsen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

©2021 Copyright UNA COLLECTIVE BV 77994124

bottom of page